Меню

Имя прилагательное бурятский языкУрок бурятского языка «Тэмдэгэй нэрын бэхижуулгын хэшээл»
план-конспект урока (6 класс) по теме

Урок бурятского языка направлен на закрепление знаний по етме «Имя прилагательное». В ходе урока учащиеся заполняют схему «Имя прилагательное», вставляя пропущенные признаки прилагательных.

Скачать:

Вложение Размер
урок бурятского языка 48.5 КБ
Презентация к уроку 902.5 КБ

Предварительный просмотр:

Автор: Дашиева Цыцыгма Ракшаевна, учитель бурятского языка и литературы

МБОУ «Алханайская средняя общеобразовательная школа»

Тэмдэгэй нэрэ бэхижуулгын хэшээл

Хэшээлэй гол зорилго: Тэмдэгэй нэрэ гэhэн хэлэлгын хубиие бэхижуулгэ

hуралсалай зорилго: тэмдэгэй нэрын удха шанарые, шэнжэнуудые, уургыень зубоор илгажа hургаха, бэшэмэл болон аман хэлэлгэдээ зүбөөр хэрэглэхэ;

Хүгжэлгын зорилго: тэмдэгэй нэрые зуубоор буряад холбоо аман болон бэшэмэл хэлэлгыень хүгжөөхэ, творческэ шадабарииень үргэдхэн хугжоохэ, аналитическэ болон синтетическэ хараа бодолыень хүгжөөхэ.

Хүмүүжэлгын зорилго: турэл нютагтаа, тойроод байhан байгаалидаа дурлал татаха, олон соо хүдэлхэ шадабарииень, бэе бэеынгээ харюу шагнаха, сэгнэхэ, өөртөө сэгнэлтэ үгэхэ шадабаринуудыень үргэдхэхэ, буряад хэлэндээ hoнирхол татаха.

Деятельность на уроке

Муноодэрнай юрын удэр бэшэ, би таанадта Алхана нютагhаа хэшээл унгэргэхэеэ ерээб, миниии алдар нэрэ -Сэсэгма Ракшаевна. Бултыетнай эдэбхитэйгээр худэлхыетнай уринаб.

Муноодэр би Шандали нютаг орожо ябахадаа, гоешоожо, hайхашаажа ябааб,ундэр гое хуhад шэмэглэн байна, ямаршье гое нютагта байна гээшэбта. (Ундэр хадануудтай, элдин тэнюун, гое hайхан, ургэлтэй мургэлтэй нютагта байнат).

Ухибууд, таанад ямар нютагта байнабди гэжэ hананат?Зай муноо энэ hайхан нютагаа зураглагты.

(Ухибуудэй хэлэхэдэ самбарта бэшэхэ)

хуhата . Зуб лэ даа.

Эдэ угэнууд тухай юун гэжэ хэлэжэ болохоб?

Муноодэрэй хэшээлэй темэ : «Тэмдэгэй нэрэ бэхижуулгэ».Дэбтэрнуудээ нээгээд, hара удэроо бэшэгты. Тэмдэгэй нэрэтэй таанад танилсаhан байнат, бидэ муноо бэхижуулхэбди. Бэхижуулхын тула, ямараар худэлхэ еhотойбибди.(эдэбхитэйгээр, эбтэйгээр, журамтайгаар, hайн харюу угэхэ, оролдосотойгоор). Зай бэрхэнуудтэ, иигээд лэ саашаа ургэлжэлуулэе.)

Тэмдэгэй нэрын ямар илгааень дабтахабибди. (удха шанарыень, морфологическэ шэнжэнуудыень, уургыень).ушоо юуень.

Юунэй тулоо тэмдэгэй нэрэ дабтахабибди, мэдэхэ еhотойбибди.

(уран гоеор бэшэхын тула, эли тодо, манай хэлэлгые дуурэн, хусэд болгоно).

работа в группах

Зай муноо иигээд лэ дабтажа эхилэе, анхаралаа наашань хандуулая.

с хемээр худэлмэри. дуургэхэбди.

Манай нютагай хуhата, шэнэhэтэ ой соогуур боро шандаган, шара унэгэн болон мантан томо баабгай байрладаг.

Энэ мэдуулэл сооhоо тэмдэгэй нэрэнуудыень оложо, илгааень заагты. Энэ даабари дуургээд юу дабтаабибди? Саашаа ябая.

Угтэhэн угэнуудые угын буридэлоор шуулбэри хэгты:

хуhата, шэнэhэтэ, уhалиг, улаабтар, шадамар, таримал, сухалтай, гэгээн, божо. ( сайт бурятского народа — значение слов божо, гэгээн)

Угтэhэн угэнуудэй падежнуудыень зэргэсуулхэ.

Эдэ угэнуудэй хамаадалыень, нюурыень ба тооень заагты.

Физминутка. Бугэдэ барандаа hууриhаа бодожо бэеынгээ шалаа гаргая даа.

Муноо саашаанхи даабаримнай халта дэлгэрэнгы байха, зай муноо таанар тэмдэгэй нэрэ ойлгоhон байнат, ургэлжэлуулэе. 7 минутын саг соо даабаряа дуургэхэт.

 • Тэмдэгэй нэрэнуудые хэрэглэн, нютаг тухайгаа богонихон рассказ бэшэгты.
 • Доро угтэhэн тэмдэгэй нэрэнуудые хэрэглэн, нютаг тухай шулэг зохеогты.

(арюун , тунгалаг, алтан, сэнхир, сэбэр, мунхэ).

Группа бухэнэй ажалнуудыетнай шагная. Бэрхэнуудтэ.

Тест. Муноо таанадай стол дээрэ компьютернууд байна, хамта группоороо шалгалтын худэлмэри-тест дуургэхэт. Шалгая! Элируулая!

Хэшээлэй эхиндэ хуhата нютагта ажаhуудагбди гэжэ хэлээ hэнта, энэ хуhа шанар шэнжээр зураглан, набшаhаар гоеое .

Иимэ гоеор, тэмдэгэй нэрэнуудээр хуhаяа зураглабат, хэшээл соогоо зубоор, уран гоеор, эли тодоор хэлэжэ, хэрэглэжэ шадаха болоо гээшэ гут?

(возвращаемся к записям на доске и к схеме, что повторяем: удха шанар, шэнжэнууд, уургэ г.м.)

Энэ хэшээл соо темэеэ ямараар, хэр зэргэ ойлгообта, урэнуудые хуhан дээрэ улгэгты.

 • Hайнаар — дээрэнь
 • дунда зэргээр — дундань
 • ушоо т. н. дабтаха хэрэгтэй — доронь
 • Толон газетэhээ 10 тэмдэгэй нэрэ мэдуулэл туужэ бэшэхэ;
 • «Минии нухэд» гэhэн найруулга бэшэхэ
 • Хабар тухай шулэг зохеохо.

Зай иигээд хэшээл дуурээ, баяртай!

Предварительный просмотр:

Подписи к слайдам:

Февралиин хорин Классай х ү дэлмэри

Хэшээлэй темэ: Тэмдэгэй нэрэ бэхижуулгэ

Тэмдэгэй нэрэнуудыень олоод, илгааень заагты. Манай нютагай ху h ата, шэнэ h этэ ой соогуур боро шандаган, шара ү нэгэн болон мантан баабгай байрладаг .

Карточканууд дээрэ х γ дэлмэри Y гтэ h эн γ гэн γγ дые γ гын б γ ридэл өөр ш γγ лбэри хэгты. Ху h ата, шэнэ h этэ, у h алиг, улаабтар, шадамар, таримал, сухалтай, гэгээн, божо.

Шандаа h аяа шангадхан амараял даа хамтадаа!

Групповай х γ дэлмэри Тэмдэгэй нэрэн γγ дые хэрэглэн, нютаг тухайгаа богонихон рассказ бэшэгты. Доро γ гтэ h эн тэмдэгэй нэрэн γγ дые хэрэглэн, нютаг тухай ш γ лэг зохеогты: арюун, тунгалаг, алтан, сэнхир, сэбэр, м γ нхэ.

Тест 1.Тэмдэгэй нэрэ ямар асуудалда харюусанаб? а)яанаб? в)юун? б)ямар? г)хайшаа? 2.Ямар үгэ тэмдэгэй нэрэ гэ h эн хэлэлгын хубиб? а)шууяха в)модото б)дуун г)хойшоо 3.Тэмдэгэй нэрэ мэдүүлэл соо ехэнхидээ ямар гэшүүн болодог бэ? а)ушарлагша в) нэрлүүлэгшэ б)элирхэйлэгшэ г)хэлэгшэ 4.Тэмдэгэй нэрэнүүдэй падеж заагты. 1. h айнда а)үйлын падеж 2. h айниие б)зэбсэгэй падеж 3. h айнаар в)зүгэй падеж 5. Тэмдэгэй нэрэнүүдэй илгаа элирүүлхэ. 1.гашуун 2.модото 3.халуун 4.ху h алиг а) шанарта б) харилсаата (бүридэлтэ)

Зуб харюунууд 1. б 2. в 3. б 4. 1 – в, 2 – а, 3 – б 5. 1 – а, 2 – б, 3 – а, 4 — б

Гэрэй даабари: «Толон» газетэ h ээ 10 тэмдэгэй нэрэ юумэнэй нэрэтэйнь т γγ жэ бэшэхэ, γ гын б γ ридэл өөр ш γγ лбэри хэхэ. «Минии нухэд» гэ h эн найруулга бэшэхэ. «Хабар» гэ h эн ш γ лэг бэшэхэ.

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Статья содержит подробное описание проектной работы — создание электронного справочника про родной город «Улан-Удэ». Этапы работы над проектом, также дана таблица оценивания проектной работы учащихся.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Баргузинский дом детского творчества»с. Баргузин План-конспект открытого урока по декоративно – прикладному и.

В данном проекте описывается опыт использования электронных учебников, сайтов бурятского языка и Интернет-технологий на уроках бурятского языка и литературы.

Урок бурятского языка «Антонимууд» в 5 классе по ФГОС.

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) является одним из ключевых элементов модернизации современного образования. Изменения, произошедшие в сист.

Разработка урока с технологической картой.

Урок бурятского языка в 5 классе «Режим дня&quot.

Источник

Имя прилагательное бурятский язык

Абсолютно справедливое замечание! Нужно использовать наше богатство. Учиться на произведениях Намсарайн Хуса и Үлзытын Дондог. «Төөригдэһэн хуби заяан»-иие буряадаар уншаһан хүн бии гү? Бил юддөө уншажа шадаагүйб даа. Это какой-то дословный перевод (причем не самого лучшего качества) с русского оригинала. Нужно знакомиться с произведениями Сэнгын Эрдэни, Цэвэгмида и мн. других бурятских писателей, творивших в Монголии. Вот где настоящее богатство смыслов, живой народный язык, подобный мелодии лимбэ и морин-хуура! Вот где подлинная душа бурят-монгола! А не в сухих событиях революционных лет с выдуманным конфликтом и лизоблюдством (старший младший брат и пр. ерунда).
«Мүнгэн хазаарай дуули» («Мөнгөн хазаарын дууль») С. Эрдэни вообще нужно учить наизусть, это должен знать каждый школьник.
«Хос тохорюун» (Хос тогоруу) Цэвэгмида должен прочитать каждый бурятский школьник. И много-много всего, рассказы, повести, романы Б. Ринчена (тоже бурят) на историческую тему, переводы Жюля Верна и др. европ. авторов на монгольский, выполненные Ц. Жамцарано, и т.д. и т.п. Всякие «Капитанай басаган», «Инаг дуран ба муу мэхэ» некоего Чернинова не идут ни в какое сравнение с великолепными переводами Жамсаранай Цэбээна, Б. Ринчена и его учеников.

Тогда наш язык оживет наполнившись живительной влаги огромнейшего культурного пласта, которого нас лишила эпоха. Эпохи нет, есть ее гнилые останки. Надеюсь мы с вами первые побеги, которые сумели пробиться к свету интернета через асфальт совка. )))))

Вобщем мфсль про деепричастия абсолютно правильная. Ее нужно еще на причастия распространить. А то некоторые думают что бурятский язык похож на европейские и в нем слова можно ставить как попало. Особенно этим грешат наши «поэты», видимо в творческом экстазе от стихов Лермонтова и Маяковского.

Один из немногих наших поэтов, кто не злоупотреблял разного рода (забыл умное слово) это Үлзытын Дондог.

В современном разговорном языке забыто значение глагольной формы на -аа, -оо, -ээ, -өө. Люди знают эту форму только как форму пршедшего времени. Хотя на самом деле это причастие настоящего времени: Харьялан урдаа Хёлгомнай. Современный человек поймет это как течет бурливо наш Хилок, а на самом деле это Хилок наш какой? «текущий, издавая громкое журчание»: «Хилок наш бурливый» одним словом.

Источник

Имя прилагательное бурятский язык

Ранее назывался бурят-монгольский язык. После переименования Бурят-Монгольской АССР (1923) в Бурятскую АССР (1956) язык получил название бурятский.

Вопросы классификации

Относится к северно-монгольской группе монгольских языков.

Лингвогеография

Ареал и численность

Распространён в Бурятии, в Агинском Бурятском автономном округе (ныне являющимся частью Забайкальского Края), а также в Усть-Ордынском Бурятском округе и нескольких сёлах Нижнеудинского, Зиминского и Ольхонского районов Иркутской области и в Акшинском, Кыринском, Дульдургинском, Карымском и Шилкинском районах Забайкальского края.

Буряты компактной группой живут в Чойбалсановском и в Селенгинском аймаках на севере Монголии, а баргу-буряты — в Хулунбуирском аймаке Автономного района Внутренняя Монголия на северо-востоке Китая.

Общее число говорящих на бурятском языке — около 590 тысяч человек (2004), в том числе в России — 368.807 (2002, перепись) (из них в Бурятии — 231 тысяча), в Китае ок. 100 тысяч, в Монголии 66 тысяч.

Социолингвистические сведения

Бурятский язык выполняет функции общения во всех сферах обиходно-бытовой речи. На литературном бурятском издается художественная (оригинальная и переводная), общественно-политическая, учебно-научная литература, республиканские («Буряад Үнэн», ) и районные газеты, работают оперный, драматический театры, радио, телевидение. В Республике Бурятия во всех сферах языковой деятельности функционально сосуществуют бурятский и русский языки, которые с 1990 г являются государственными языками, так как основная масса бурят двуязычна.

Диалекты

 • западный (эхирит-булагатский),
 • восточный (хоринский),
 • южный (цонголо-сартульский),
 • промежуточный (хонгодорский),
 • баргу-бурятский (на котором говорят баргуты Китая).

Особняком стоят нижнеудинский и ононско-хамниганский говоры.

Принцип дифференциации диалектов основан прежде всего на различиях лексики, частично фонетики. В морфологии нет существенных различий, препятствующих взаимопониманию носителей разных диалектов.

Западный и восточный диалекты представляют наиболее ранние и давно сложившиеся диалектные группы, имевшие разные письменные традиции. Границы их распространения довольно четкие. Эти диалекты испытали на себе влияние разных культурных традиций, что отразилось прежде всего на их лексическом составе.

Южный диалект, будучи более позднего происхождения, образовался в результате смешения бурятских и халха-монгольских родов. Последние поселились среди восточных бурят в XVII в.

Письменность

С конца XVII в. в делопроизводстве и религиозной практике использовалось классическое монгольское письмо. Язык конца XVII—XIX вв. условно именуется старобурятским литературно-письменным языком. Один из первых крупных литературных памятников — «Путевые заметки» Дамба-Даржа Заягийна (1768).

Западные буряты до революции пользовались русским письменным языком, им не был знаком классический монгольский язык.

В 1931 была внедрена письменность на базе латинского алфавита, с 1939 используется кириллический алфавит с добавлением трёх специальных букв (Үү, Өө, Һһ).

Буряты трижды меняли литературную базу своего письменного языка с целью приближения к живому разговорному языку. Наконец в 1936 году в качестве основы литературного языка на лингвистической конференции в Улан-Удэ был выбран хоринский говор восточного диалекта, близкий и доступный для большинства носителей.

Бурятский алфавит

На основе латиницы:

A a B b C c Ç ç D d E e F f G g
H h I i J j K k L l M m N n O o
Ө ө P p R r S s Ş ş T t U u V v
Y y Z z Ƶ ƶ

На основе кириллицы:

А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж
З з И и Й й К к Л л М м Н н О о
Ө ө П п Р р С с Т т У у Ү ү Ф ф
Х х Һ һ Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ Ы ы
Ь ь Э э Ю ю Я я

История языка

История бурятского языка традиционно делится на два периода: дореволюционный и советский, которые характеризуют коренные изменения социальных функций письменного языка, обусловленные сменой общественной формации.

Влияние других языков

Длительные контакты с русскими и массовое двуязычие бурят оказали влияние на бурятский язык В фонетике это связано со звуковым обликом русизмов, советизмов, интернационализмов, которые вошли в литературный бурятский язык (особенно в его письменную форму) с сохранением звуковой структуры языка-источника.

Вместе с новыми словами проникли в заимствующий язык звуки [в], [ф], [ц], [ч], [щ], [к], отсутствующие в фонологической системе литературного бурятского языка и вносящие нечто абсолютно новое в звуковую организацию слова, в норму сочетаемости гласных и согласных. В анлауте стали употребляться согласные р, л, п, которые не употреблялись в начале исконных слов. Согласный п встречался в анлауте изобразительных слов и заимствований, но ранние заимствования с анлаутным п заменялись согласным б типа «пуд/бүүд», «пальто/больтоо».

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология

В современном литературном языке имеется 27 согласных, 13 гласных фонем, четыре дифтонга.

Для фонетики бурятского языка характерен сингармонизм — палатальный и лабиальный (губной). Смягчённые оттенки твёрдых фонем употребляются только в словах мягкого ряда, несмягчённые оттенки твёрдых фонем — в словах с твердорядным вокализмом, то есть наблюдается сингармонизм согласных фонетического характера.

В отдельных говорах имеются фонемы к, ц, ч. Фонемы в, ф, ц, ч, щ, к в литературном языке употребляются только в заимствованных словах. Артикуляция этих согласных освоена в основном двуязычным населением.

Динамическое ударение падает на первый слог слова, музыкальное — на последний. Долгота гласных в оппозиции кратким выполняет смыслоразличительную функцию. Долгие гласные образовались в основном в результате выпадения интервокальных щелевых согласных.

Морфология

Бурятский язык относится к языкам агглютинативного типа. Однако встречаются и элементы аналитизма, явления фузии, разные типы удвоения слов с изменением их морфологического облика. Аналитически (с помощью послелогов, вспомогательных глаголов и частиц) выражаются некоторые грамматические категории.

В имени представлены категории падежа, числа и принадлежности.

Выделяются 7 падежей: именительный, родительный (генитив), дательно-местный (датив-локатив), винительный (аккузатив), орудийный (инструменталис), совместный (комитатив) и исходный (аблатив).

Единственное число имеет нулевую форму. Примерно третья часть бурятских нарицательных имен существительных употребляется во множественном числе. Существительные имеют следующие форманты множественности: -нар, -над, -ууд, -нууд, -гууд, -д, -тан, -шуул, -шууд с соответствующими алломорфами.

В 1-м лице мн. ч. личных местоимений различаются инклюзив (бидэ, бидэнэр/бидэнэд) и эксклюзив (маанар/маанууд). Эксклюзивная форма местоимения 1-го лица мн. числа употребляется редко.

Категория принадлежности имеет личные и безличные формы, которые наращиваются к падежной форме. Личное притяжание выражает принадлежность предмета обладателю, различаемому по лицам и числам.

 • Единственное число
  • 1 л. -м, -мни, -ни: ахам, ахамни (брат мой), гарни (рука моя)
  • 2 л. -ш, -шни: ахаш, ахашни (брат твой), гаршни (рука твоя)
  • 3 л. -нь, -ынь(иинь): ахань (брат его), гарынь (рука его)
 • Множественное число
  • 1 л. -мнай, -най: ахамнай (брат наш), колхознай (колхоз наш)
  • 2 л. -тнай: ахатнай (брат ваш), колхозтнай (колхоз ваш)
  • 3 л. -нь, -ынь(иинь): ахануудынь (братья их), колхозуудынь (их колхозы)

Частицы личного притяжания присоединяются ко всем падежным формам имен. Безличное притяжание указывает на общую принадлежность объекта и оформляется частицей «аа», присоединяемой к разным основам имён в форме косвенных падежей.

Прилагательное

Имена прилагательные-определения, как правило, не склоняются и не согласуются с определяемым ни в падеже, ни в числе; употребляются в препозиции. Различаются относительные и качественные прилагательные.

Глагол

Глагол имеет грамматические категории залога, вида, времени, наклонения, лица. Залог и вид охватывают всю систему глагола. Залоговые формы имеют словообразовательное значение и потому исследователи отмечают смешанный, лексико-грамматический характер категории залога.

Также существует личное спряжение и богатая система причастных и деепричастных форм.

Синтаксис

С точки зрения контенсивной типологии бурятского языка относится к номинативному типу языка. Типичная структура простого предложения: «субъект + объект + предикат». Определение предшествует определяемому, обстоятельство — сказуемому. Наиболее устойчивую позицию занимает определение, наиболее подвижно — обстоятельство.

Лексика

В бурятском немало заимствованных слов. Ранний пласт заимствований представляют тюркизмы, арабизмы и персидские слова, проникшие через посредство тюрков. Бытовая лексика в виде обиходных слов типа бал (мёд), таяг (костыль), термины животноводства, охоты, гидронимы, топонимы, этнонимы, термины родства были заимствованы устным путем при контактах протобурятских племен с тюркскими.

Отвлечённые понятия из области общественных отношений и культуры, религии проникли преимущественно письменным путем. Китаизмы занимают незначительное место. Они проникли через монгольский язык. Тибетизмы в основном представляют термины буддийской религии и материальной культуры, антропонимы, проникшие вместе с распространением буддизма среди бурят.

Маньчжуризмы и эвенкизмы относятся к обиходно-бытовой и промыслово-хозяйственной лексике.

Самый значительный пласт заимствований составляют русизмы, проникшие в вначале устным путём, затем, начиная с XVII в., и устным и письменным способом.

Литература

 • Бертагаев Т. А., Цыдендамбаев Ц. Б. Грамматика бурятского языка. Синтаксис. М. 1962
 • Грамматика бурятского языка: Фонетика и морфология. М., 1962
 • Рассадин В. И. Очерки по исторической фонетике бурятского языка. М., 1982

Словари

 • Черемисов К. М. Бурятско-русский словарь. М., 1973.
 • Шагдаров Л. Д., Очиров Н. А. Русско-бурятский словарь. Улан-Удэ, 2008

Ссылки

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Бурятский» в других словарях:

БУРЯТСКИЙ — БУРЯТСКИЙ, бурятская, бурятское. прил. к буряты. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

БУРЯТСКИЙ — БУРЯТСКИЙ, ая, ое. 1. см. буряты. 2. Относящийся к бурятам, к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Бурятии, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у бурят, как в Бурятии. Б. язык (монгольской… … Толковый словарь Ожегова

бурятский — прил., кол во синонимов: 1 • бурят монгольский (1) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

Бурятский — Нэгэ садшан хүбүүдээ садай хэрэгтэ һургаха гэжэ бодобо. Тиин наһа бараха дээрээ тэдэнээ дуудажа асараад, хэлэбэ: „3ай, хүүгэдни, минии наһа бараһан хойно виноград таридаг сад соогоо юун тэндэ хадагалаатай байнаб гэжэ бэдэрээрэйгты“. Хүбүүдынь… … Определитель языков мира по письменностям

Бурятский — прил. 1. Относящийся к Бурятии, бурятам, связанный с ними. 2. Свойственный бурятам, характерный для них и для Бурятии. 3. Принадлежащий Бурятии, бурятам. 4. Созданный, выведенный и т.п. в Бурятии или бурятами. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф.… … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

бурятский — бурятский, бурятская, бурятское, бурятские, бурятского, бурятской, бурятского, бурятских, бурятскому, бурятской, бурятскому, бурятским, бурятский, бурятскую, бурятское, бурятские, бурятского, бурятскую, бурятское, бурятских, бурятским, бурятской … Формы слов

бурятский — бур ятский (к бур яты и Бур ятия); но: Аг инский Бур ятский автон омный округ, Усть Орд ынский Бур ятский автон омный округ … Русский орфографический словарь

бурятский — … Орфографический словарь русского языка

бурятский — см. буряты; ая, ое. Буря/тский язык. Б ие обычаи … Словарь многих выражений

бурятский — бурят/ск/ий … Морфемно-орфографический словарь

Источник

Читайте также:  Прилагательное с твердым знаком к слову воробей